OFERTA

Kancelaria Adwokacka adw. Robert Kuszczyk zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji państwowej i samorządowej na każdym etapie postępowania oraz prowadzimy sprawy w postępowaniach egzekucyjnych.

Udzielamy bieżących porad prawnych i konsultacji, sporządzamy opinie prawne, umowy oraz przygotowujemy wszelkie pisma procesowe - pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia i inne środki zaskarżenia.

Zapewniamy obronę Klientów w procesach karnych oraz w sprawach o wykroczenia, reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych, a także działamy w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.

Wiodącą dziedziną, w której specjalizuje się adw. Robert Kuszczyk jest prawo sądowe, przygotowywanie umów i opinii prawnych oraz negocjacje i mediacje.Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu:

- prawa cywilnego, w szczególności sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy o ochronę dóbr osobistych;

- prawa lokalowego, w tym sprawy dotyczące najmu lokali, eksmisji,

- prawa spadkowego, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku,

- prawa gospodarczego i handlowego w szczególności stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i handlowych, zakładanie, rejestracja, przekształcanie i rozwiązywanie spółek, sprawy upadłościowe i naprawcze, przygotowywanie i analiza umów, rozliczenia procesów budowlanych

- prawa wekslowego

- prawa własności intelektualnej

- prawa autorskiego

- prawa prasowego

- prawa spółdzielczego

- prawa fundacyjnego

- prawa administracyjnego w tym reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz postępowań w sprawach budowlanych

- prawa pracy w szczególności sprawy dotyczące mobbingu, zasadności rozwiązania stosunku pracy

- prawa karnego i prawa wykroczeń - obrona w procesie karnym i reprezentacja osób pokrzywdzonych oraz reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego

- sporządzenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka